MENU

SILNICE II/432: TĚŠÁNKY, MOST EV. Č. 432-016

 

  

Realizace:

Investor:

Zhotovitel:

 

     2018

Ředitelství silnic Zlínského kraje, p. o.

KKS, spol. s r. o.

 

 

Kompletní přestavba mostu přes Divocký potok před obcí Těšánky, okr. Kroměříž, spočívající v odstranění stávajícího mostu a náhradě novou rámovou žb. mostní konstrukcí.

 

Nový most je tvořen žb. rámovou konstrukcí o 1 poli světlosti 4,0 m. Součástí mostu jsou částečně zavěšená žb. křídla, založení mostu je hlubinné na vrtaných žb. pilotách vetknutých do základových pasů. Na mostě byly vybudovány nové římsy s novým záchytným bezpečnostním systémem, nová vozovka, dlažby a revizní schodiště. Součástí stavby byla i úprava koryta vodoteče pod mostem a v přilehlých úsecích.

 

Původní propustek v blízkosti mostu byl odstraněn a nahrazen HDPE korugovanou troubou DN 600 mm. Dále byla provedena úprava navazujících úseků silnice II/432 a silnice III/43228.


 


Fotogalerie:


PK OSSENDORF s.r.o.


Tomešova 503/1
602 00 Brno
Tel.: 543 516 526
Mail: info@pk-ossendorf.cz