MENU

I/42 BRNO VMO ŽABOVŘESKÁ I, ETAPA I - C206 SILNIČNÍ MOST – MÚK KNÍNIČSKÁ-OPRAVA

  

Realizace:

Investor:

Zhotovitel:

 

     2018

ŘSD ČR, závod Brno.

sdružení SPOLEČNOST ŽABOVŘESKÁ BRNO
IMOS Brno, a.s., STRABAG, a.s.


 

Most ev. č. 42-001a1 se nachází v MÚK Kníničská v Brně, kříží sil. I/42 Žabovřeskou, jednosměrnou větev MÚK Kníničská radiála a tramvajovou trať. Mostní objekt je součástí stavby  I/42 Brno VMO Žabovřeská I – etapa I.


Spojitá nosná konstrukce mostu o 9 polích sestává z dvojice prefabrikovaných předpjatých segmentů komůrkového průřezu typu DS-V. Celková délka nosné konstrukce je 223,0 m. Nad vnitřními podpěrami je konstrukce ztužena pilířovými segmenty s vnitřními příčníky, nad opěrami je zakončena koncovými segmenty s příčníky a monolitickými příčníky z předpjatého betonu. Založení je hlubinné, na velkoprůměrových pilotách. Spodní stavba je tvořena dvěma masivními monolitickými žb. opěrami a vnitřními podpěrami, které jsou tvořeny dvojicemi monolitických žb. sloupů šestiúhelníkového průřezu.


Při opravě proběhla demolice veškerého příslušenství, včetně odbourání částí krajních opěr a vyrovnávacích vrstev na nosné konstrukci. NK byla u opěr provizorně podepřena a přizdvižena, aby bylo možno provést odbourání úložných prahů, jejichž beton byl značně degradován, a výměnu ložisek. Následně byly vybudovány nové úložné prahy opěr, závěrné zídky, části křídel, přechodová oblast, osazena nová ložiska. Na NK byla provedena nová kotvená vrstva vyrovnávacího betonu včetně izolace a odvodnění izolace. Vnější povrch NK a vnitřních podpěr byl povrchově sanován. Líce opěr a křídel byly sanovány kotvenou obetonávkou. Dále proběhlo vybudování nových žb. říms, osazení nových mostních závěrů, nového systému odvodnění včetně vybudování nových skluzů a vývařišť, nového zádržného systému včetně protidotykových zábran nad tramvajovou tratí, pokládka nových vozovkových vrstev. Na pravé římse je osazena nová transparentní protihluková stěna výšky 3,0 m.

 

 


Fotogalerie:


PK OSSENDORF s.r.o.


Tomešova 503/1
602 00 Brno
Tel.: 543 516 526
Mail: info@pk-ossendorf.cz