MENU

PORTFOLIO SLUŽEB

 

 

Společnost PK OSSENDORF s.r.o. je projektovou kanceláří, jejíž činnost zahrnuje komplexní zpracování projektových dokumentací dopravních staveb, včetně staveb mostních konstrukcí v rozsahu od vyhledávacích a technických studií, včetně spolupráce na urbanistických studiích a územně plánovacích dokumentacích, přes všechny další stupně dokumentace (dokumentace pro územní rozhodnutí-DÚR, dokumentace pro stavební povolení-DSP, zadávací dokumentace stavby-PDPS, realizační dokumentace stavby-RDS, dokumentace skutečného provedení stavby-DSPS) až po součinnost při realizaci stavby ve formě autorského dozoru-AD, technického dozoru stavby-TDS a koordinátora BOZP. Dále firma zajišťuje související inženýrské činnosti (získání územního rozhodnutí, získání stavebního povolení, zajištění majetkoprávního projednání a majetkoprávního vypořádání staveb) a expertní činnosti (expertní posouzení staveb se zaměřením na správnost a optimalizaci technického řešení a hledání úspor).


Jednotlivé projekční týmy vypracovávají dokumentace staveb komunikačních sítí (dálnice, rychlostní komunikace, obchvaty a průtahy obcí, silnice, místní komunikace, parkovací plochy) včetně mostních objektů a tramvajových tratí. V rámci zpracování dokumentací nebo provádění inženýrské činnosti (dále jen „inženýringu“), je ze strany společnosti zajišťována celková koordinace staveb a koordinace profesí (specialistů). Už více než 15 let se firma podílí na významných zakázkách velkých dopravních staveb a to zejména ve funkci hlavního nebo generálního projektanta. Mimo jiné je společnost nositelem koncepce Velkého městského okruhu (VMO) v Brně.


Spektrum poskytovaných služeb:

 • Pozemní komunikace

 • Dráhy

 • Mosty

 • Inženýrská činnost

 • Majetkoprávní činnost

 • Plány BOZP

 • Bezpečnostní audit pozemních komunikací

 • Technický dozor investora

 • Expertní činnost - posouzení staveb se zaměřením na správnost a optimalizaci technického řešení a hledání úspor.

 • Zajištění výběrových řízení pro investora

 • Publikační činnost

 

V rámci projektové činnosti společnost zajišťuje:

 • spolupráci na zakázkách urbanistických studií, územních plánů a územních projektů,

 • studie - vyhledávací, proveditelnosti a účelnosti, technické a dopravní studie,

 • záměry projektu,

 • dokumentace pro vydání územního rozhodnutí, dokumentace k oznámení o záměru v území,

 • dokumentace pro vydání stavebního povolení, dokumentace pro ohlášení stavby,

 • projektová dokumentace pro provádění stavby,

 • zadávací dokumentace stavby

 • realizační dokumentace stavby,

 • dokumentace skutečného provedení staveb.

 

V rámci inženýrské činnosti společnost zajišťuje kompletní servis k vyřízení územních rozhodnutí nebo stavebních povolení na klíč, pro všechny typy staveb. Společnost má zkušenosti s vyřizováním příslušných dokladů jak pro dopravní objekty, tak i pro ostatní pozemní objekty.
 

Tato činnost zahrnuje mimo jiné např.:

 • jednání s dotčenými subjekty formou získání kladných stanovisek dotčených orgánů státní správy nebo kladných vyjádření vlastníků inženýrských sítí,

 • získání správních rozhodnutí dle zvláštních právních předpisů jako předběžnou otázku,

 • řešení majetkoprávní problematiky pro územní a stavební řízení uzavíráním souhlasů nebo smluv k řízením,

 • získání pravomocného územního rozhodnutí,

 • získání pravomocných stavebních povolení dle věcné příslušnosti stavebních úřadů,

 • řešení majetkoprávní problematiky nedořešených majetkových vztahů např.:

  • výkupy pozemků pod již realizovanými stavbami,

  • zřizování věcných břemen,

  • znalecké posudky pro výkupy nebo pro věcná břemena,

 • zajištění autorského dozoru,

 • zajištění výkonu technického dozoru stavby

 • zajištění výkonu koordinátora BOZP

 
 

 PK OSSENDORF s.r.o.


Tomešova 503/1
602 00 Brno
Tel.: 543 516 526
Mail: info@pk-ossendorf.cz